JAVA技术 / MSSQL数据库 / 自建模块 / 分权管理 / 共享互动
   
 
     
 
       
  1   通过医院网站扩大医院知名度展示医院形象
  2   通过医院网站充分传递医院各方面信息方便患者
  3   通过医院网站收集患者反馈信息以加强管理与完善服务
  4   通过医院网站加强医院内部沟通交流并促进技术进步
  5   通过医院网站建立医院未来更多互联网应用项目扩展平台